Over udmun

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far udmun has created 125 blog entries.

Expert meeting Staatssteun en taxaties onroerend goed: do’s & dont’s

Philips Stadion Eindhoven 8 november 2016

STIJL Advocaten organiseert voor haar relaties in het publieke domein een expert meeting over staatssteun en taxaties.

Vast onderdeel van staatssteun discussies is de vaststelling van de marktwaarde en/of de hoogte van de eventuele steun. De marktwaarde en/of de afwijking daarvan wordt vaak bepaald op basis van taxaties. Zeker bij onroerend goed. Niet alle taxaties kunnen de toets der kritiek van de Europese Commissie of de rechter doorstaan. Dat geldt zeker nu de Europese Commissie medio 2016 een nieuwe mededeling heeft gedaan over de uitleg van het begrip staatssteun en de vaststelling van de marktwaarde. Tijdens de expert meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en taxaties en is er ruimte voor uitgebreide discussie.

2016-08-17T20:12:30+02:00

‘Grenzen rechtsstrijd’ vs. ‘door grieven ontsloten gebied’

In een recente zaak (ECLI:NL:HR:2016:340) kreeg de Hoge Raad wederom de vraag voorgelegd wat het verschil is tussen de begrippen ‘grenzen van de rechtsstrijd’ en ‘het door grieven ontsloten gebied’. Eerder had de Hoge Raad zich ter zake al uitgesproken in het arrest Heesakkers/Voets (ECLI:NL:HR:2013:691), maar dat arrest had niet alle onduidelijkheid weggenomen.

Het volgende was aan de hand: een huurder had in strijd met de uitdrukkelijke bepalingen van de huurovereenkomst zijn woning onderverhuurd. Verhuurder kwam daar achter en vorderde de verdiensten van de huurder op, alsmede de contractuele boete, zij het gematigd. Over die boete gaat het hier. De boete was contractueel vastgesteld op € 125,- per dag van overtreding – en dat zou gelet op het aantal dagen van overtreding neer zijn gekomen op € 80.000,-. Dat vond kennelijk ook de verhuurder te gortig en dus had zij de boete gematigd tot € 10.000,-. Huurder bestreed niettemin (ook) deze boete. De kantonrechter wees de boete toe, zeggende dat toetsing van dit boetebeding aan Richtlijn 93/13 (betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten) niet mogelijk was, omdat niet viel te zeggen welke schade verhuurder had geleden. Het hof bevestigde deze uitspraak, zeggende dat in casu geen ruimte was voor toepassing van artikel 6:94 BW. En het hof liet ook de Richtlijn 93/13 buiten toepassing, omdat het boetebeding an sich niet werd bestreden (dus niet door grieven was ontsloten). (meer…)

2016-08-18T10:36:38+02:00

Nieuwsbrief Ruimtelijk Bestuursrecht: 27 juli 2016

Inwerkingtreding Erfgoedwet, bundeling 6 wetten en relatie met Omgevingswet
De Erfgoedwet (Stb. 2015, 511) is op 1 juli 2016 in werking getreden. Deze vervangt en harmoniseert 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988 – die op 1 juli is komen te vervallen. Onderdelen van de Monumentenwet 1988 die de fysieke leefomgeving betreffen, gaan naar de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 inwerking zal treden. Voor deze onderdelen – waaronder de in de praktijk geregeld toegepaste bepalingen over beschermde stads- en dorpsgezichten – is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen. Uiteindelijk vormt deze wet tezamen met de Omgevingswet het kader voor cultureel erfgoed; het duurt nog een paar jaar voor de erfgoedwetgeving geheel samenhangend is. Met het oog op de vastgoedpraktijk van onder meer monumenteneigenaren en gemeenten is het desalniettemin van belang om te wijzen op de manier waarop de bescherming van rijksmonumenten is geregeld in de Erfgoedwet. (meer…)

2016-08-18T09:55:29+02:00

Vastgoed in Stijl; Mode en Retail

Gemeentemuseum, Den Haag
4 februari 2016

Ontvangst: 13.00 uur. Programma 13.30 uur – 16.00 uur. Om 16.00 uur staat er een bezoek aan de tentoonstelling Romantische mode in het Gemeentemuseum op het programma met aansluitend een borrel om 17.00 uur.

agenda

Voor meer informatie en registratie (vóór 1 februari a.s.) van uw aanmelding kunt u mailen naar info@stijladvocaten.nl.

2016-11-30T21:52:38+01:00

Seminar Auteursrecht van de Architect

Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht nodigen u graag uit voor het Seminar Auteursrecht van de Architect op: 

Dinsdag 24 november 2015
van 14:00 uur tot 17:30 uur
Brasserie Berlage
President Kennedylaan 1
2517 JK Den Haag

(meer…)

2016-11-30T21:52:38+01:00

Expert Meeting Klimaatbestendige Stad 2015

Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht, in samenwerking metde Flood Resilience Group, UNESCO-IHE, nodigen u uit om mee te denken over de uitwerking van het Deltaplan, onderdeel nieuwbouw en herstructurering.

29 oktober 2015 van 13:00 tot 17:00 uur, Gemeentemuseum Den Haag

delta2015

Klimaatbesteding bouwen is meer dan ooit nodig. Dat blijkt onder meer uit de wateroverlast door hevige regenval in de Bommelerwaard deze week en de hittegolven in 2015.  Een Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zijn doende om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen.

Het deelprogramma nieuwbouw herstructurering van het deltaprogramma 2015 geeft handvatten voor het klimaatbestendig maken van een stad. Klik hier om het Deltaprogramma 2015 te bekijken.

Klik hier om het Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering te bekijken.

Het Instituut voor Bouwrecht en Stijl advocaten in samenwerking met de Flood Resilience Group UNESCO-IHE nodigen u graag uit om deel te nemen aan de jaarlijkse expertmeeting klimaatbestendige stad. U discussieert tezamen met andere experts over maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken. De nadruk zal liggen op risicocommunicatie: hoe communiceren gebruikers en eigenaren/ontwikkelaars over klimaatbestendig bouwen. Dat betekent dat ook de ontwikkelingen uit de afgelopen tijd aan de orde komen in de expertmeeting. Het verslag van de expertmeeting wordt aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter verdere uitwerking van het deelprogramma nieuwbouw en herstructurering.

Inleiders en de spreker zijn onder meer W. Veerbeek MSc – UNESCO-IHE, mr. T.E. Hovius – Stijl advocaten en mr. A.Z.R. Koning – IBR. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de stellingen en de inleiders.

Voor meer informatie en voor de bevestiging van uw deelname kunt u e-mailen met Esther Horgan: horgan@stijladvocaten.nl

Wij hopen u op 29 oktober in Den Haag te mogen begroeten

2016-11-30T21:52:38+01:00

Supermarkten en Parkeren

Een succesvolle exploitatie van een supermarkt is afhankelijk van diverse aspecten. Parkeren is daarbij één van de belangrijkste randvoorwaarden. “No parking, no business” is bij uitstek van toepassing op de supermarktsector. Op woensdag 30 september a.s. organiseert het platform Supermarkt & Ruimte daarom het seminar “Supermarkten en Parkeren”.

Vanuit drie verschillende invalshoeken –supermarkten, parkeerexploitatie en de juridische kant van de zaak- wordt dit thema toegelicht door Taco Hovius (Stijl Advocaten), Mathijs Smissaert (Apcoa Parking Nederland) en Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning).

Meer informatie: Klik Hier

2016-08-17T11:07:47+02:00

Dienen van twee heren

Op 16 oktober jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR :2015:3099) in het kader van dubbelzijdige bemiddeling. In deze prejudiciële beslissing is aan veel onzekerheid een eind gekomen. Natuurlijk wisten we al enige tijd dat een bemiddelaar niet van twee walletjes mag eten; een makelaar mag geen courtage in rekening brengen bij én verkoper én koper van een onroerende zaak.

In dit geval ging het niet over koop/verkoop van een onroerende zaak maar over huur/verhuur. Bemiddelaar Duinzigt Woonservices BV had een woning van verhuurder, met diens uitdrukkelijke instemming, op haar website gezet. Verhuurder zou daar niet voor betaald hebben.  Een belangstellende aspirant-huurder zag zich, om voor die woning in aanmerking te komen, genoodzaakt zich bij Duinzigt in te schrijven en met haar condities akkoord te gaan. Eén van die condities was betaling van een bedrag  gelijk aan een volle maand huur aan Duinzigt zodra de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder tot stand was gekomen. (meer…)

2016-08-18T10:21:58+02:00
Ga naar de bovenkant