Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stijl B.V.

 1. Stijl B.V. (“Stijl”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords.
 2. Aan Stijl is als of counsel (adviseur) verbonden prof. mr. dr. L.J.A. Damen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Stijl, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat Stijl vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen en met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien Stijl dat nodig acht, met inschakeling van derden.
 5. Stijl zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Stijl is niet aansprakelijk voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde.
 6. Niet alleen Stijl, maar ook alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die direct of indirect bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden gelden jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
 7. Indien Stijl bij de uitoefening van haar opdracht derden inschakelt, accepteert de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de jegens Stijl door de derde ingeroepen aansprakelijkheidsbeperkingen.
 8. De aansprakelijkheid van Stijl is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Stijl wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stijl komt. Ingeval van een cyber incident, zal de aansprakelijkheid van Stijl steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke (cyber)verzekering van Stijl wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stijl komt.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 8 bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Stijl in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, exclusief BTW en kantoorkosten, tot een maximum van EUR 75.000 en ingeval van een cyber incident tot een maximum van EUR 25.000.
 10. Indien sprake is van enig geschil over de (wijze van) uitvoering van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden en daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de opdrachtgever uitsluitend Stijl in rechte betrekken en nimmer de natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld of betrokken. Daaronder worden mede, maar niet uitsluitend, bedoeld de vennootschappen die direct of indirect deelnemen in Stijl.
 11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Stijl aansprakelijk is.
 12. De opdrachtgever vrijwaart Stijl tegen alle aanspraken van derden alsmede tegen alle bijkomende kosten, verband houdende met de door Stijl aan de opdrachtgever verleende diensten.
 13. Declaraties van Stijl dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. Stijl kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 14. Stijl kan in het kader van de uitvoering van de opdracht gelden onder zich houden. Stijl zal deze gelden storten op een derdengeldenrekening bij een in Nederland gevestigde bank. Stijl is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank. Indien deze bank aan Stijl negatieve rente over de gestorte gelden van de opdrachtgever of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever respectievelijk derde en wordt dit in mindering gebracht op het gestorte bedrag.
 15. Op de dienstverlening door Stijl is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. In dat kader is Stijl onder meer verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Stijl is daarnaast verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteit(en). Indien Stijl overgaat tot melding van een ongebruikelijke transactie zal zij dat niet mogen melden aan de desbetreffende opdrachtgever(s).
 16. Stijl verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en cookieverklaring op de website van Stijl: www.stijladvocaten.nl.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en het Engels opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.
 18. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Stijl kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met opdrachtgever.
 19. De rechtsverhouding tussen Stijl en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 18/2021 en kunnen worden geraadpleegd op www.stijladvocaten.nl.