Algemene voorwaarden

Stijl B.V. (“Stijl”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords.

Aan Stijl zijn als of counsel (adviseur) verbonden prof. mr. C.A. Adriaansens en prof. mr. dr. L.J.A. Damen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Stijl, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Het staat Stijl vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien Stijl dat nodig acht, met inschakeling van derden.

Stijl zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Stijl is niet aansprakelijk voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde.

Niet alleen Stijl, maar ook alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die direct of indirect bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden gelden jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.

Indien Stijl bij de uitoefening van haar opdracht derden inschakelt, accepteert de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de jegens Stijl door de derde ingeroepen aansprakelijkheidsbeperkingen.

Indien de uitvoering van een opdracht door Stijl onverhoopt leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Stijl wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stijl komt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 8 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Stijl in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, exclusief BTW en kantoorkosten, tot een maximum van EUR 75.000.

Indien sprake is van enig geschil over de (wijze van) uitvoering van de opdracht en daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de opdrachtgever uitsluitend Stijl in rechte betrekken en nimmer de natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Stijl aansprakelijk is.

De opdrachtgever vrijwaart Stijl tegen alle aanspraken van derden alsmede tegen alle bijkomende kosten, verband houdende met de door Stijl aan de opdrachtgever verleende diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en het Engels opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

De rechtsverhouding tussen Stijl en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2017 en kunnen worden geraadpleegd op www.stijladvocaten.nl.