Expertise

Aansprakelijkheid

Contractuele of wettelijke aansprakelijkheid is in de vastgoedpraktijk aan de orde van de dag. Wij adviseren en procederen voor onze cliënten in omvangrijke en complexe zaken, waarbij de financiële belangen vaak groot zijn.

 Het is goed om dan verzekerd te zijn van specialistische kennis op het hoogste niveau over normschendingen, gestelde schade en alle andere relevante facetten, zoals (mogelijke) verjaring en/of eigen schuld van een benadeelde. Soms kan schade ook verhaald worden op derden, al dan niet in een vrijwaringsprocedure.

Aansprakelijkheid

Niet alleen adviseren wij over aansprakelijkheid van private partijen, zoals ontwikkelaars, beleggers of aannemers. Ook overheden, zoals gemeenten, kunnen aansprakelijk zijn wegens wanprestatie of onrechtmatige besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning die ten onrechte is geweigerd. Ook op dat terrein beschikken wij over alle kennis en ervaring.

Wij adviseren en procederen daarnaast specifiek over claims die tegen professionals (notarissen, advocaten, architecten, etc.) worden ingediend. Een tuchtrechtelijke of civiele procedure kan grote impact hebben. Een tuchtklacht is vaak een opstap naar een civiele claim. Daarom is het verstandig om in dat stadium al deskundige bijstand te hebben.

Steeds vaker komen ook compliancevraagstukken, onder andere in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), aan de orde. Overtreding van die regelgeving kan vergaande consequenties hebben. De toezichthouder kan een tuchtklacht indienen, maar ook omzetgerelateerde boetes opleggen.

Aandachtsgebieden:

  • Civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Overheids(besluiten)aansprakelijkheid
  • Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
  • Wet op het notarisambt en aanverwante regelgeving
  • Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)