Privacy verklaring

Privacyverklaring Stijl

In deze privacyverklaring wordt nadere informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stijl B.V. (Stijl). Stijl is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de hieronder genoemde verwerkingen. De contactgegevens van Stijl zijn:

Stijl B.V.
Postbus 9101
1006 AC Amsterdam
info@stijladvocaten.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2019.

Gegevens en verwerking

Stijl verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures, de advisering, bemiddeling, interne kennisdeling en verwijzing. Stijl verwerkt hiervoor onder meer contactgegevens van cliënten en contactpersonen van cliënten, wederpartijen en contactpersonen van wederpartijen en hun advocaten. Ook verwerkt zij gegevens van betrokkenen die zijn vermeld in dossiers, waaronder gegevens over vastgoedtransacties.

Stijl verwerkt persoonsgegevens ook voor het innen van declaraties. Hiervoor verwerkt zij onder meer de contactgegevens van cliënten en contactpersonen van cliënten.

Ook verwerkt Stijl persoonsgegevens voor marketing- en communicatie activiteiten. Hiervoor verwerkt zij onder meer de naam, functie en het email-adres van de betrokkene.

Verder verwerkt Stijl persoonsgegevens voor werving en selectie (sollicitaties). Hiervoor verwerkt zij onder meer de contactgegevens en door de betrokkene verstrekte informatie, zoals de sollicitatiebrief en de CV.

Tot slot verwerkt Stijl persoonsgegevens voor het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Hiervoor verwerkt zij de persoonsgegevens van contactpersonen van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende(n) bij de client  waartoe zij verplicht is op grond van wet- en regelgeving. Het verstrekken van persoonsgegevens ter voldoening van wettelijke verplichtingen door Stijl B.V. is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met de cliënt te kunnen sluiten.

Stijl zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Stijl omdat deze door de betrokkene op eigen initiatief danwel op grond van wet- en regelgeving zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen, waaronder het Kadaster, bekend zijn geworden.

Stijl kan deze gegevens verwerken:

  • als zij hiervoor toestemming heeft gekregen van de betrokkene (in dat geval kan die toestemming altijd worden ingetrokken);
  • voor het uitvoeren van een overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • op grond van een wettelijke plicht; of
  • op grond van de behartiging van de gerechtvaardigd belangen van Stijl of van een derde.

Stijl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Voor persoonsgegevens die worden opgeslagen in verband met de juridische dienstverlening, financiële administratie en klachtenbehandeling geldt een bewaartermijn van 20 jaar. Voor alle overige doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen, geldt dat deze gegevens niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen, dan wel waartoe wet- en regelgeving verplicht.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Stijl deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Ten eerste maakt Stijl bij de verwerking van persoonsgegevens voor zichzelf gebruik van de diensten van derden. Voor het bijhouden van de verrichte werkzaamheden maakt zij gebruik van een aanbieder van software voor tijdschrijf- en declaratiediensten. Voor haar financiële administratie maakt zij gebruik van de diensten van een accountant en een belastingadviseur. Zij maakt voor het verzenden en ontvangen van e-mails gebruik van een emailprovider. Ook maakt zij gebruik van een dienstverlener om onveilige e-mails te herkennen en filteren en gebruikt zij een aanbieder van een antivirus dienst voor het beveiligen van de IT-systemen van Stijl op haar kantoor. Voor het publiceren van de website maakt zij gebruik van een hostingprovider. Daarnaast maakt Stijl gebruik van een back-up dienst.

Ook verstrekt zij gegevens aan andere partijen die hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Stijl persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Website en cookies

Stijl maakt gebruik van cookies om het bezoek van haar website te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst, zodat deze computer kan worden geïdentificeerd wanneer de computer onze site bezoekt. Stijl maakt daarbij gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. Stijl heeft Google Analytics zo ingesteld dat de gegevens niet met Google worden gedeeld en worden geanonimiseerd. De cookies die voor Google Analytics worden geplaatst zijn sessie cookies die bij het verlaten van de site worden gewist. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser. De website van Stijl blijft dan toegankelijk.

Stijl heeft ook toegang tot bezoekersstatistieken van haar website die worden bijgehouden door de hostingprovider.

Beveiliging

Stijl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Uw rechten

U heeft – voor zover de wet dat toestaat – het recht om de gegevens die Stijl over u heeft in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een inzageverzoek sturen naar de hierboven genoemde contactgegevens. Voor zover toepasselijk heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). De wet bepaalt of wij aan uw vraag meewerken. Dat betekent dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN.

Stijl neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons kantoor op info@stijladvocaten.nl. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u daar aanleiding toe ziet. In Nederland kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.