Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Luchtkwaliteit gemeten in Zuidoost-Brabant met regionaal meetnet

De luchtkwaliteit van de leefomgeving wordt vanaf 2020 in heel Zuidoost-Brabant gemeten met behulp van een ‘regionaal meetnet’. Stijl Advocaten legde deze unieke samenwerking tussen partijen vast in een samenwerkingsovereenkomst. Ilco van Riel was bij de ondertekening aanwezig (zie foto gemaakt door fotograaf Peter de Koning). Het regionaal meetnetwerk wordt ingezet om een gezonde lucht in de leefomgeving te bevorderen voor zowel stad als platteland.

Ga voor het volledige nieuwsbericht naar: https://odzob.nl/luchtkwaliteit-gemeten-zuidoost-brabant-regionaal-meetnet?utm_source=linkedin

Update nieuwe Franchisewet – wetsvoorstel naar Raad van State

Hoewel veel bedrijven gebruik maken van franchise contracten, ontbreekt het tot op heden aan een specifieke wettelijke regeling voor franchise overeenkomsten. Afgelopen juli heeft de regering een wetvoorstel voor de Franchisewet voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Het voorontwerp is eind vorig jaar ter consultatie gelegd en tot 31 januari 2019 was het mogelijk om op het voorontwerp te reageren. De consultatie heeft geresulteerd in 570 reacties. Naar verwachting kan het wetsvoorstel eind van dit jaar worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Op 12 december 2018 is het voorontwerp van de Franchisewet gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt getracht tot wetgeving te komen die de franchisenemer beter beschermt. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op vier verschillende onderwerpen: (meer…)

Duurzaam kantoor houden

De opwarming van de aarde raakt iedereen. Ook enkele advocatenkantoren nemen hun verantwoordelijkheid.

Interview door Mariska Jansen met o.a. mr. T.E. Hovius van Stijl Advocaten in het Advocatenblad 2018, aflevering 10.

Klik hier voor het volledige interview.

Seminar ‘Supermarkten, brancheringsregels en de dienstenrichtlijn’

Op donderdag 27 september a.s. organiseert Supermarkt & Ruimte een seminar waarin onder meer aandacht zal worden besteed aan de dienstenrichtlijn n.a.v. de uitspraak van de Raad van State over ‘Appingedam’. Stijl Advocaten zal deze uitspraak en de gevolgen voor de praktijk (brancheringsregels) toelichten. Na afloop is er een borrel. Voor meer informatie en opgave klikt u hier:

http://www.supermarktenruimte.nl/seminar-supermarkten-brancheringsregels-en-de-dienstenrichtlijn/

Zaak Appingedam Europese Dienstenrichtlijn en brancheringsregels

In de zaak over de Europese Dienstenrichtlijn en de Appingedam-kwestie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 20 juni 2018 een tussenuitspraak gewezen ECLI:NL:RVS:2018:2062 (zie link). Daaruit blijkt dat de gemeente Appingedam de brancheringsregels in het geldende bestemmingsplan beter dient te onderbouwen. Deze zaak is van belang voor alle gemeenten in Nederland, omdat de Dienstenrichtlijn de gemeenten de plicht oplegt hun brancheringsregels deugdelijk te onderbouwen en kort gezegd om – nut en noodzaak – van die regels aan te tonen.

De raad van Appingedam moet volgens de Afdeling beter onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om reguliere detailhandel van het Woonplein te weren. Zolang dit niet is gebeurd, voldoen de brancheringsregels die de raad daarvoor in het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ had opgenomen niet aan de voorwaarden uit de Dienstenrichtlijn, aldus de Afdeling. (meer…)

Aandeel online supermarktomzet blijft zeer bescheiden (1,6%)

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte is sinds oktober 2015 in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat. (meer…)