Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Duurzaam kantoor houden

De opwarming van de aarde raakt iedereen. Ook enkele advocatenkantoren nemen hun verantwoordelijkheid.

Interview door Mariska Jansen met o.a. mr. T.E. Hovius van Stijl Advocaten in het Advocatenblad 2018, aflevering 10.

Klik hier voor het volledige interview.

Seminar ‘Supermarkten, brancheringsregels en de dienstenrichtlijn’

Op donderdag 27 september a.s. organiseert Supermarkt & Ruimte een seminar waarin onder meer aandacht zal worden besteed aan de dienstenrichtlijn n.a.v. de uitspraak van de Raad van State over ‘Appingedam’. Stijl Advocaten zal deze uitspraak en de gevolgen voor de praktijk (brancheringsregels) toelichten. Na afloop is er een borrel. Voor meer informatie en opgave klikt u hier:

http://www.supermarktenruimte.nl/seminar-supermarkten-brancheringsregels-en-de-dienstenrichtlijn/

Zaak Appingedam Europese Dienstenrichtlijn en brancheringsregels

In de zaak over de Europese Dienstenrichtlijn en de Appingedam-kwestie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 20 juni 2018 een tussenuitspraak gewezen ECLI:NL:RVS:2018:2062 (zie link). Daaruit blijkt dat de gemeente Appingedam de brancheringsregels in het geldende bestemmingsplan beter dient te onderbouwen. Deze zaak is van belang voor alle gemeenten in Nederland, omdat de Dienstenrichtlijn de gemeenten de plicht oplegt hun brancheringsregels deugdelijk te onderbouwen en kort gezegd om – nut en noodzaak – van die regels aan te tonen.

De raad van Appingedam moet volgens de Afdeling beter onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om reguliere detailhandel van het Woonplein te weren. Zolang dit niet is gebeurd, voldoen de brancheringsregels die de raad daarvoor in het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ had opgenomen niet aan de voorwaarden uit de Dienstenrichtlijn, aldus de Afdeling. (meer…)

Sociëteitenrally 2 juni jl. gesponsord door Stijl Advocaten

Op zaterdag 2 juni jl. heeft de Sociëteitenrally plaatsgevonden, waarbij de deelnemers afkomstig waren uit de volgende sociëteiten: KNZ&RV, Sociëteit De Witte, IGC, KR+ZV De Maas. De Sociëteitenrally is door Stijl Advocaten gesponsord.

Aandeel online supermarktomzet blijft zeer bescheiden (1,6%)

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte is sinds oktober 2015 in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat. (meer…)

Nadere inkleuring van het staatssteunrechtelijke DAEB begrip

(i) Inleiding

Op 7 september 2017 is de conclusie van de Advocaat-Generaal Wathelet (hierna: “de A-G”) verschenen. In deze conclusie wordt een nadere uitleg gegeven van het Altmark arrest van 24 juli 2003 en van artikel 106 lid 2 VWEU. In het Altmark arrest heeft het Hof van Justitie (hierna: het “Hof”) vier voorwaarden geformuleerd op grond waarvan kan worden beoordeeld of overheidscompensatie aan een onderneming voor het verrichten van een openbare dienst of een DAEB (diens van algemeen economisch belang) is geoorloofd. Indien aan alle vier de voorwaarden is voldaan, is er geen sprake van staatssteun. (meer…)