Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Gevolgen Coronavirus: aansprakelijkheden bij projectontwikkeling en in de bouw

Naast de impact op de volksgezondheid en de samenleving als geheel, is het inmiddels ook duidelijk dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de economie. De eerste klappen vielen in de horeca en toeristenbranche. Inmiddels worden echter ook de eerste gevolgen van de corona-crisis in de bouwsector zichtbaar. Investeringen worden ‘on hold’ gezet en haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe ontwikkelingen gaan voorlopig in de ijskast. Deze beslissingen hebben vooral op langere termijn onvermijdelijk grote gevolgen voor de bouwsector. Directe effecten zien wij in de juridische praktijk echter ook. Zo doen aannemers een beroep op bouwtijdverlenging en leveranciers kampen met langere levertijden, bijvoorbeeld voor producten uit Azië. Ook worden van opdrachtgevers hogere prijzen of een bijbetaling verlangd, omdat de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan was voorzien of contractueel is afgesproken. (meer…)

Coronacrisis: Wettelijke beslistermijnen en overmacht

Op 8 april jl. is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel betreft een verzameling van spoedwetgeving en heeft als doel de continuïteit van het rechtsverkeer te waarborgen door bepaalde maatregelen mogelijk te maken die noodzakelijk zijn in verband met de Covid-19 uitbraak.

Bij de adviesaanvraag over dit wetsvoorstel is aan de Raad van State de vraag gesteld of de door de overheid genomen coronamaatregelen een geldige reden kunnen zijn om beslissingen op aanvragen en bezwaren later te mogen nemen. Over die vraag schreef ik eerder een bericht in Vastgoedjournaal. (meer…)

‘Chambers Europe 2020’ en ‘The Legal 500 EMEA 2020’

Wederom hebben wij dankzij de mooie reacties van onze cliënten weer een hoge ranking gehaald in ‘Chambers Europe 2020’ en ‘The Legal 500 2020’ (‘real estate’ en ‘environment and planning’). Wij danken al onze cliënten daarvoor. Het onderstreept het belang dat cliënten aan ons hechten en aan het feit dat wij altijd voor hen klaar staan.

Tijdelijke wet moet digitale openbare besluitvorming toestaan

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 35 424).

Naar verwachting wordt dit deze week nog mondeling behandeld in de Tweede Kamer en spoedig aangenomen om de continuïteit van besluitvorming in tijden van het coronavirus te waarborgen. Temeer nu de Afdeling advisering van de Raad van State afgelopen maandag kortgezegd al positief geadviseerd heeft. (meer…)

Zonder koopovereenkomst tóch belanghebbende kunnen zijn

Een initiatiefnemer wil woningbouw in Woudrichem realiseren. Hij is geen eigenaar van de gronden in het plangebied en heeft ook geen contractuele relatie met de eigenaar van de gronden (de gemeente). Ook anderszins heeft de initiatiefnemer geen titel ten aanzien van die gronden. Toch wordt hij als ‘belanghebbende’ aangemerkt in de uitspraak van 29 januari 2020 van de Raad van State, ECLI:NL:RVS:2020:300.

Daarmee kan de initiatiefnemer met een ontvankelijk beroep klagen over het bestemmingsplan, waarin het bouwvlak voor zijn woningbouwplan is verdwenen. Een vrij opvallende uitkomst. (meer…)

Staatssteun in tijden van Corona

Het Coronavirus heeft Nederland volledig in haar greep. De regering neemt steeds verdergaande maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De gevolgen daarvan zijn voor iedereen voelbaar. Afspraken worden afgezegd, iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en scholen en horeca zijn dicht. Bedrijven vallen stil of werken nog maar gedeeltelijk, doordat zieke werknemers wegblijven of doordat werknemers als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen hun werk niet meer kunnen doen. Ook consumenten zijn terughoudend met het doen van uitgaven. Kortom, het sociaal-economische leven raakt steeds verder ontwricht door de coronamaatregelen. Steeds meer landen zinnen daarom op omvangrijke steunmaatregelen om de negatieve gevolgen voor de economie op te vangen en om te voorkomen dat bedrijven kopje onder gaan en burgers de rekening betalen. In dit artikel staan de actuele kaders centraal waarbinnen de overheid steun kan verlenen aan bedrijven. (meer…)