Belangrijke informatie

STIJL B.V.

Poeldijkstraat 4
1059 VM  Amsterdam

Postbus 9101
1006 AC Amsterdam

Kamer van Koophandel: 34251028
BTW-nummer: NL 8159.84.765.B.01

T: +31 20 346 99 80
F: +31 20 346 99 81

info@stijladvocaten.nl
www.stijladvocaten.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (dekkingsgebied: wereldwijd):

Aon Risk Solutions
Paalbergweg 2-4
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam
+31 20 430 52 50

Nederlandse Orde van Advocaten:

De advocaten van STIJL Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Neuhuyskade 94
2596 XM  Den Haag
T: +31 70 335 35 35
info@advocatenorde.nl

Advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep gebonden aan de Advocatenwet en aan verordeningen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regels kunnen geraadpleegd worden op: www.advocatenorde.nl

Dataopslag:

STIJL Advocaten is gehouden de Europese en nationale regels ten aanzien van dataprotectie en privacy na te leven. In dat verband slaat STIJL Advocaten haar data beveiligd op binnen de EU.

Klachtenregeling:

STIJL Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voor komen dat u niet geheel tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening, onze declaratie of het optreden van een van onze medewerkers of anderszins. Uw klacht(en) kunt u voorleggen aan de klachtenfunctionaris van STIJL Advocaten. De klachtenfunctionaris zal uw klacht in behandeling nemen conform de geldende klachtenregeling van STIJL Advocaten. De klachtenregeling is voor cliënten op te vragen bij STIJL Advocaten.

Identificatie en Wwft:

STIJL Advocaten is verplicht zich te houden aan de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is gebaseerd op Europese regelgeving en heeft tot doel het tegengaan van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Daarnaast moeten wij op grond van regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) elke cliënt identificeren.

De Wwft schrijft voor dat wij bij bepaalde dienstverlening een cliëntenonderzoek moeten doen en ongebruikelijke transacties moeten melden. De Wwft is onder meer van toepassing als een cliënt ons om advies of bijstand vraagt over het aan- of verkopen van onroerende zaken, het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of andere rechtsvormen en structuren, of het aan- of verkopen of overnemen van ondernemingen, en als wij in naam en voor rekening van een cliënt optreden bij een financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

Het cliëntenonderzoek houdt onder meer in dat wij voor aanvang van onze werkzaamheden de cliënt, en in geval van een rechtspersoon ook de uiteindelijk belanghebbende van die rechtspersoon, moeten identificeren. De meldplicht houdt in dat wij ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit. Bij een melding zijn wij wettelijk verplicht tot geheimhouding.

De Wwft is niet van toepassing op proceduregerelateerde werkzaamheden, zoals werkzaamheden om de rechtspositie van een cliënt te bepalen en het bijstaan van een cliënt in een procedure. Ook het voeren van een verkennend gesprek met een potentiële cliënt in verband hiermee valt niet onder de Wwft.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u zich wenden tot Taco Hovius,
hovius@stijladvocaten.nl  +31 20 346 99 80

Copyright © 2021 STIJL B.V. Alle rechten voorbehouden.
Fotografie Nieuw Delft: Jannes Linders.