De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:461) heeft bepaald dat twee Haagse cafébazen een forse huurkorting van 50% krijgen gedurende de periode dat horecaondernemingen hun deuren vanwege de coronacrisis verplicht moe(s)ten sluiten. Volgens de rechtbank hebben de coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst. Oftewel; er is sprake van een onvoorziene omstandigheid. Huurder en verhuurder moeten daarom de pijn eerlijk verdelen. In dit geval betekent dat dat de cafébazen 50% van de huur moeten betalen tijdens een periode van gedwongen sluiting en een huurkorting van 25% krijgen tijdens de weken waarin het restaurant om 22.00 uur dicht moest.

Er zijn al vaker kort geding uitspraken gedaan in dit soort (corona)zaken, maar dit is de eerste keer dat de rechter definitief uitspraak doet over huurkorting vanwege corona in een bodemprocedure. Met deze uitspraak van de bodemrechter wordt het ook voor andere huurders, waaronder naast caféeigenaren ook restauranthouders en winkeliers, makkelijker om huurkorting bij verhuurder af te dwingen. De uitkomst van een verzoek om korting zal niet altijd resulteren in een huurkorting van 50%. Per huurder zal worden gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval, met name de financiële situatie van huurder. Het is aan huurder om inzicht te verschaffen in haar financiële situatie en de omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen aan te tonen. Daarbij is (onder meer) van belang of en hoeveel overheidssteun huurder heeft ontvangen en hoeveel omzet er nog wordt gegenereerd via bijvoorbeeld take away of online verkoop. Op basis daarvan kan de pijn tussen huurder en verhuurder worden verdeeld in de vorm van een percentage aan huurprijskorting.

Het is verder belangrijk om onderscheid te maken tussen huurders die verplicht dicht moeten van de overheid en huurders die dat niet moeten. Dat neemt niet weg dat deze uitspraak in het algemeen de positie zal versterkt van horecaondernemers, maar ook van andere huurders zoals bijvoorbeeld winkeliers, in de onderhandelingen met verhuurder over een huurkorting.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met mr. L. Kruitwagen. Klik hier voor de gepubliceerde uitspaak op www.rechtspraak.nl.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.