Vandaag is de Huisvestingswet, bij hamerslag, in de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit (KB) te bepalen datum, waarschijnlijk 1 juli 2014. Dat KB zal derhalve niet lang op zich laten wachten. Vanaf de in het KB genoemde datum zijn de bestaande huisvestingsverordeningen van gemeenten nog precies 6 maanden geldig, waarschijnlijk dus tot 31 december 2014. Daarna niet meer. Om te zorgen dat de gemeentelijke huisvestingsverordeningen tijdig aan de nieuwe Huisvestingswet zijn aangepast is het zaak snel te handelen. Het traject dat met de wijziging van een dergelijke belangrijke verordening moet worden ingegaan is immers redelijk tijdrovend!

Prof. dr. C. (Carel) A. Adriaansens is als of counsel aan ons kantoor verbonden. Carel is gespecialiseerd in huurrecht, architectenrecht en volkshuisvestingswetgeving. Reeds vanaf het begin van zijn academisch carrière heeft Carel zich bezig gehouden met volkshuisvesting. Hij heeft meegeschreven/geadviseerd over de eerste wet en in de loop der jaren verschillende gemeenten geadviseerd over hun huisvestingsbeleid (onder meer Tilburg en Amsterdam). Wanneer de nieuwe wet in werking treedt, zal de bestaande huisvestingsverordening aan de nieuwe regels moeten worden aangepast, er moeten – gemotiveerd – categorieën woonruimte worden aangewezen waarvoor de verschillende vergunningen (huisvestingsvergunning, onttrekkingsvergunning, splitsingsvergunning) vereist zijn, er moeten categorieën urgente woningzoekenden worden geïdentificeerd, de koopwoningen en bouwkavels moeten uit de verordening worden geschrapt (behalve op de Wadden) etc. etc. En dit alles waarschijnlijk voor het einde van het jaar, omdat daarna de huidige huisvestingsverordeningen niet meer geldig zijn.

Indien uw gemeente een huisvestingsverordening heeft, adviseert Stijl advocaten u graag nader over dit onderwerp. Gezien de korte termijn die de wet gemeenten geeft voor implementatie (bij gebreke waarvan de huidige verordeningen niet meer geldig zijn) is een tijdige voorbereiding nuttig.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot prof. mr. C.A. Adriaansens en mr. T.E. Hovius, Stijl advocaten, 020 3469980, of adriaansens@stijladvocaten.nl / hovius@stijladvocaten.nl

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.