De Europese Commissie heeft de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun (hierna: AGVV) aangenomen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de AGVV nu meer steuncategorieën bevat, zoals voor cultuur, sport en innovatie. Dit betekent dat (decentrale) overheden nu minder vaak hun steunmaatregelen vooraf hoeven aan te melden bij de Europese Commissie. De rapportageverplichting achteraf blijft wel bestaan. De AGVV treedt op 1 juli 2014 in werking.

Achtergrond: staatssteunherzieningen

De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie een modernisering en vereenvoudiging van de staatssteunprocedures in gang gezet. De modernisering heeft tot doel economische groei, de creatie van banen en andere doeleinden van algemeen belang te stimuleren.

Om uitbreiding van het aantal situaties waarin staatssteun niet hoeft te worden aangemeld mogelijk te maken moest onder meer de zogenoemde Machtigingsverordening – Verordening 994/98 – worden aangepast. Deze verordening geeft de Commissie de bevoegdheid om verordeningen op te stellen voor bepaalde categorieën steun die door (decentrale) overheden niet hoeven te worden aangemeld.

Op 20 augustus 2013 is de nieuwe verordening – Verordening 733/2013 – inwerking getreden. Deze verordening biedt de Commissie, enerzijds, ruimere mogelijkheden om vrijstellingen te geven van de aanmeldingsplicht van (decentrale) overheden krachtens artikel 108, lid 3, VWEU en, anderzijds, de mogelijkheid zich te concentreren op de zaken met de grootste impact op de interne markt. De nieuwe AGVV dekt de nieuwe categorieën steun die Verordening 733/2013 vrijstelt van voorafgaande aanmelding.

Nieuwe categorieën steun die zijn vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie

De AGVV treedt op 1 juli 2014 in werking en zal onder meer de onderstaande categorieën steun dekken:

– innovatiesteun;
– steun voor cultuur en instandhouding cultureel erfgoed;
– regionale stedelijke ontwikkelingsfondsen;
– steun voor de bosbouw;
– breedband infrastructuur;
– audiovisuele werken;
– sport en multifunctionele recreatie-infrastructuur;
– lokale infrastructuur;
– energie-infrastructuur;
– onderzoeksinfrastructuur.

Het gaat hierbij om soorten steun waarbij de voordelen van de steun opwegen tegen de verstoring van de interne markt. Vrijstelling van aanmelding zal een lastenverlichting betekenen voor zowel (decentrale) overheden als begunstigde ondernemingen.

Uitbreiding bestaande categorieën steun die zijn vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie

De nieuwe AGVV zorgt eveneens voor een uitbreiding van de bestaande categorieën staatssteun die zijn vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting bij de Europese Commissie. Zo is in een aantal gevallen de steundrempel verhoogd, of worden definities breder geïnterpreteerd. Zo wordt een bredere definitie gehanteerd van gehandicapte werknemers en is de staatssteundrempel voor steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten nu dubbel zo hoog.

Toekomstperspectief

De Europese Commissie verwacht dat in de toekomst driekwart van de huidige steunmaatregelen en tweederde van de totale steunbedragen die uitgekeerd worden door de lidstaten onder de nieuwe AGVV komen te vallen. Gert Jan Koopman, plaatsvervangend directeur-generaal Mededinging, wil dat de Europese Commissie zich voornamelijk gaat bezighouden met risicovolle staatssteunmaatregelen die een verstoring van de interne markt kunnen bewerkstelligen.

Het team van Stijl advocaten heeft zorgvuldig kennisgenomen van de nieuwe AGVV. Ons kantoor kan u met de voorlichting omtrent en de naleving van de AGVV behulpzaam zijn, alsmede met overige staatssteun vragen.

Slotopmerking inzake nieuwe transparantie-eisen bij staatssteun

Hoewel deze nieuwsbrief ziet op de nieuwe AGVV, willen wij u in deze nieuwsbrief nog wijzen op de nieuwe transparantie-eisen die de Europese Commissie momenteel doorvoert voor (decentrale) overheden die staatssteun willen verlenen. Dit initiatief is ook onderdeel van de modernisering en vereenvoudiging van de staatssteunprocedures.

Voortaan moet alle staatssteun boven de €500.000 gepubliceerd worden op een daarvoor gecreëerde website. De lidstaten hebben van de Europese Commissie twee jaar gekregen om deze website op te zetten. De nieuwe transparantie-eisen hebben voornamelijk betrekking op openheid rondom de identiteit van de begunstigde van de staatssteun.

Voor vragen over de nieuwe AGVV en/of de nieuwe transparantie-eisen kunt u contact opnemen met mr. G.K. (Truke) den Uyl-Slagter, denuyl-slagter@stijladvocaten.nl en mr. T.E. (Taco) Hovius, hovius@stijladvocaten.nl, en / of via telefoonnummer 020 346 9980.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.