Met een persbericht d.d. 15 januari 2014 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Dit ter vervanging van de thans bestaande richtlijnen 2004/17 en 2004/18 EG

In plaats van de huidige twee richtlijnen, worden na publicatie daarvan drie richtlijnen van kracht:

  1. klassieke aanbestedingen
  2. aanbestedingen van publieke nutsfuncties
  3. aanbesteding van concessies

De Nederlandse tekst van de “klassieke” richtlijn zoals aangenomen door het Europees Parlement is op deze webpagina in te zien: webpagina europarlement

Hoewel veel bij het oude blijft, zijn er ook significante wijzigingen doorgevoerd. In het persbericht van de Europese Commissie valt bijvoorbeeld te lezen dat het stimuleren van innovatie een belangrijke pijler is geworden. Dat heeft bijvoorbeeld zijn weerslag gekregen in artikel 31 (innovatiepartnerschap). Ook wordt meer aandacht besteed aan de (succes-)kansen voor MKB ondernemingen en de (arbeids-)voorwaarden in de gehele keten (dus ook ten aanzien van onderaannemers).

Hoewel officieel de oude IIB diensten komen te vervallen, komt daarvoor in de plaats dat specifiek omschreven (veelal sociale) diensten met een drempelwaarde van meer dan EUR 750.000 een eigen en verlicht aanbestedingsregime hebben gekregen (artikel 74 e.v. van de klassieke richtlijn). Een van de oude IIB diensten, rechtskundige bijstand door een advocaat in een juridische procedure, is thans op de voet van artikel 10 sub d van de (nieuwe) klassieke richtlijn uitgesloten.

Na officiële publicatie heeft de lidstaat Nederland 48 maanden om de nieuwe richtlijnen te implementeren in de nationale rechtsorde. Het is thans afwachten op de wijzigingsvoorstellen waarmee de Aanbestedingswet 2012 zal worden aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@stijladvocaten.nl.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.