Hoewel veel bedrijven gebruik maken van franchise contracten, ontbreekt het tot op heden aan een specifieke wettelijke regeling voor franchise overeenkomsten. Afgelopen juli heeft de regering een wetvoorstel voor de Franchisewet voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Het voorontwerp is eind vorig jaar ter consultatie gelegd en tot 31 januari 2019 was het mogelijk om op het voorontwerp te reageren. De consultatie heeft geresulteerd in 570 reacties. Naar verwachting kan het wetsvoorstel eind van dit jaar worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Op 12 december 2018 is het voorontwerp van de Franchisewet gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt getracht tot wetgeving te komen die de franchisenemer beter beschermt. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op vier verschillende onderwerpen:

  1. Precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. Tussentijdse wijziging van lopende franchiseovereenkomsten.
  3. Beëindiging van een franchisesamenwerking.
  4. Overleg tussen franchisegever en – nemer.

Uit de praktijk blijkt dat vooral kleinere franchisenemers behoeften hebben aan duidelijke wettelijke bescherming. Bij grote franchisenemers bestaat die behoefte minder. Het is de taak van de wetgever om daar in de nieuwe Franchisewet een balans in te vinden. Dat zal na openbaarmaking van het wetsvoorstel eind van dit jaar moeten blijken.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met mr. L. Kruitwagen.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.