Privacy statement

Privacyverklaring Stijl

In deze privacyverklaring wordt nadere informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stijl B.V. (Stijl). Stijl is de verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de hieronder genoemde verwerkingen. De contactgegevens van Stijl zijn:

Stijl B.V.
Postbus 9101
1006 AC Amsterdam
info@stijladvocaten.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 september 2018.

Gegevens en verwerking

Stijl verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures, en de advisering, bemiddeling en verwijzing. Stijl verwerkt hiervoor onder meer contactgegevens van cliënten en contactpersonen van cliënten, wederpartijen en contactpersonen van wederpartijen en hun advocaten. Ook verwerkt zij gegevens van betrokkenen die zijn vermeld in dossiers, waaronder gegevens over vastgoedtransacties.

Stijl verwerkt persoonsgegevens ook voor het innen van declaraties. Hiervoor verwerkt zij onder meer de contactgegevens van cliënten en contactpersonen van cliënten.

Ook verwerkt Stijl persoonsgegevens voor marketing- en communicatie activiteiten. Hiervoor verwerkt zij onder meer de naam, functie en het email-adres van de betrokkene.

Verder verwerkt Stijl persoonsgegevens voor werving en selectie (sollicitaties). Hiervoor verwerkt zij onder meer de contactgegevens en door de betrokkene verstrekte informatie, zoals de sollicitatiebrief en de CV.

Tot slot verwerkt Stijl persoonsgegevens voor het voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT). Hiervoor verwerkt zij de persoonsgegevens waartoe zij verplicht is op grond van die wet- en regelgeving.

Stijl zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Stijl omdat deze door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen, waaronder het Kadaster, bekend zijn geworden.

Stijl kan deze gegevens verwerken:

  • als zij hiervoor toestemming heeft gekregen (in dat geval kan die toestemming altijd worden ingetrokken);
  • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • op grond van een wettelijke plicht;
  • of op grond van haar gerechtvaardigd, commercieel belang.

Stijl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Stijl deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Ten eerste maakt Stijl bij de verwerking van persoonsgegevens voor zichzelf gebruik van de diensten van derden. Zo maakt zij voor haar financiële administratie gebruik van de diensten van een accountant en een belastingadviseur. Zij maakt voor het verzenden en ontvangen van emails gebruik van een emailprovider. Voor het publiceren van de website maakt zij gebruik van een hostingprovider.

Ook verstrekt zij gegevens aan andere partijen die hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Stijl persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Website en cookies

Stijl maakt geen gebruik van cookies of andere manieren om haar bezoekers te volgen. Zij heeft wel toegang tot bezoekersstatistieken die worden bijgehouden door de hostingprovider.

Beveiliging

Stijl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Uw rechten

U heeft – voor zover de wet dat toestaat – het recht om de gegevens die Stijl over u heeft in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een inzageverzoek sturen naar de hierboven genoemde contactgegevens. Voor zover toepasselijk heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). De wet bepaalt of wij aan uw vraag meewerken. Dat betekent dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Stijl neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons kantoor op info@stijladvocaten.nl. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u daar aanleiding toe ziet. In Nederland kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.