Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Aandeel online supermarktomzet blijft zeer bescheiden (1,6%)

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte is sinds oktober 2015 in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat. (meer…)

Nadere inkleuring van het staatssteunrechtelijke DAEB begrip

(i) Inleiding

Op 7 september 2017 is de conclusie van de Advocaat-Generaal Wathelet (hierna: “de A-G”) verschenen. In deze conclusie wordt een nadere uitleg gegeven van het Altmark arrest van 24 juli 2003 en van artikel 106 lid 2 VWEU. In het Altmark arrest heeft het Hof van Justitie (hierna: het “Hof”) vier voorwaarden geformuleerd op grond waarvan kan worden beoordeeld of overheidscompensatie aan een onderneming voor het verrichten van een openbare dienst of een DAEB (diens van algemeen economisch belang) is geoorloofd. Indien aan alle vier de voorwaarden is voldaan, is er geen sprake van staatssteun. (meer…)

Workshop Staatssteun en binnenhavens maandagmiddag 4 december 2017

Op maandagmiddag 4 december 2017 van 13:30 tot 16:00 uur (met aansluitende borrel) organiseert de NVB in samenwerking met Stig∆ en Stijl Advocaten een workshop over de extra mogelijkheden die de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) biedt voor het ontwikkelproces van een haven vanuit een gemeente of provincie gezien. Staatssteun wordt vaak gezien als belemmering voor (binnen)havenontwikkelingen. Tijdens deze workshop wordt toegelicht hoe de AGVV juist kan bijdragen aan de (binnen)havenontwikkeling. Onder meer wordt ingegaan op de werking van de AGVV, steun voor de aanleg van openbare infrastructuur en private infrastructuur en recente steun casus bij binnenhavens. Er is ruime mogelijkheid voor discussie en vragen over het onderwerp. De sprekers tijdens deze workshop werken momenteel aan een publicatie over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Dit praktische handboek verschijnt in de eerste helft 2018.

Inleiding staatsteun voor binnenhavens en de rol van de Europese Commissie 
door prof. dr. mr. J. Langer, bijzonder hoogleraar Europees recht en de Nederlandse rechtsorde aan de Rijksuniversiteit Groningen

AGVV voor binnenhavens: hoe pas ik het toe
door mr. T.E. Hovius, partner Stijl Advocaten

Binnenhavenontwikkeling in de praktijk: tips & tricks
door ing. A.P. Bakker Msc MRICS, partner Stig∆

Locatie:
Press Room in de ADAM Toren (https://adam-events.nl/press-room-bar-nl/), Overhoeksplein 3, 1031 KS Amsterdam (direct achter station Amsterdam Centraal).

Aanmelden kan via de website van de NVB, klik hier.

Weekers weeffout hersteld

Op initiatief van het destijdse tweede kamerlid Weekers is in artikel 7:296 (lid 1 onder b) BW een zinsnede opgenomen die renovatie ‘die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is’ schaart onder de huurbeëindigingsgrond ‘dringend eigen gebruik’. Daarmee is een dergelijke renovatie strikt genomen een absolute grond voor huurbeëindiging geworden waarbij aan afweging van belangen niet kan worden toegekomen.

In de praktijk is al snel gebleken dat deze huurbeëindigingsgrond (renovatie!) in toenemende mate wordt ingezet om de huur, buiten de gewone huurbescherming om, te beëindigen en/of om een beduidend hogere huurprijs (‘marktconform’) te realiseren. Enkele jaren geleden is om die reden een initiatief-wetsvoorstel ingediend om dit te veranderen (TK 2011/2012, 33 018), maar dit wetsvoorstel kon op weinig bijval rekenen en is verzand. (meer…)

Hét doeboek voor deze zomer – spelenderwijs Mondriaan ontdekken

Hét doeboek voor deze zomer “Spelenderwijs Mondriaan ontdekken” is mede mogelijk gemaakt door Stijl Advocaten. Deze zomer kunnen kinderen vanaf een jaar of 8 zich vermaken met een Mondriaan doeboek vol puzzels, spelletjes en weetjes, voorzien van veel leuke illustraties van Wouter van Reek. Verkrijgbaar in de Museumwinkel van het Gemeentemuseum Den Haag en bij boekhandels in het hele land. Doeboek Mondriaan is een uitgave van het Gemeentemuseum Den Haag en Uitgeverij Leopold.

Klik hier voor meer informatie.

Boetebeding in huurzaken

Artikel 18 lid 2 van de ROZ Algemene bepalingen inzake huur en verhuur van bedrijfsruimte luidt:

Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurster verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurster aan verhuurster van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van EUR 300,- per maand.

De vraag is of die boete cumulatief werkt, dus dat als de huur – zeg – over mei niet tijdig is betaald en ook niet in een van de navolgende maanden, er telkens per opvolgende maand een boete van 2% verschuldigd is met een minimum van EUR 300,-. Of mag de boete per te laat betaalde maand maar één keer in rekening worden gebracht? (meer…)