Nieuws2016-11-30T21:52:37+02:00

Nieuws

Aansluitplicht en haalbaarheid warmtenet op de tocht door uitspraak bestuursrechter


In een uitspraak van 24 april 2020 heeft de rechtbank Amsterdam uitgemaakt dat de vaststelling van een warmteplan een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waartegen beroep kan worden ingesteld. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de gemeenteraad in het warmteplan niet mag afbakenen welke gelijkwaardige alternatieven zijn toegestaan. (meer…)

Is een recreatieark een omgevingsvergunningplichtig ‘bouwwerk’?

De Raad van State heeft zich kort geleden moeten uitlaten over de vraag of de recreatieark ‘Aqua Vive’ in Uitdam een omgevingsvergunningplichtig ‘bouwwerk’ betreft, of niet. Deze rechtsvraag speelt niet alleen in de gemeente Waterland. Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor soortgelijke zaken? Een bijdrage van advocaat Thom Groot van Stijl Advocaten. (meer…)

Gevolgen Coronavirus: aansprakelijkheden bij projectontwikkeling en in de bouw

Naast de impact op de volksgezondheid en de samenleving als geheel, is het inmiddels ook duidelijk dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de economie. De eerste klappen vielen in de horeca en toeristenbranche. Inmiddels worden echter ook de eerste gevolgen van de corona-crisis in de bouwsector zichtbaar. Investeringen worden ‘on hold’ gezet en haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe ontwikkelingen gaan voorlopig in de ijskast. Deze beslissingen hebben vooral op langere termijn onvermijdelijk grote gevolgen voor de bouwsector. Directe effecten zien wij in de juridische praktijk echter ook. Zo doen aannemers een beroep op bouwtijdverlenging en leveranciers kampen met langere levertijden, bijvoorbeeld voor producten uit Azië. Ook worden van opdrachtgevers hogere prijzen of een bijbetaling verlangd, omdat de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan was voorzien of contractueel is afgesproken. (meer…)

Coronacrisis: Wettelijke beslistermijnen en overmacht

Op 8 april jl. is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel betreft een verzameling van spoedwetgeving en heeft als doel de continuïteit van het rechtsverkeer te waarborgen door bepaalde maatregelen mogelijk te maken die noodzakelijk zijn in verband met de Covid-19 uitbraak.

Bij de adviesaanvraag over dit wetsvoorstel is aan de Raad van State de vraag gesteld of de door de overheid genomen coronamaatregelen een geldige reden kunnen zijn om beslissingen op aanvragen en bezwaren later te mogen nemen. Over die vraag schreef ik eerder een bericht in Vastgoedjournaal. (meer…)

‘Chambers Europe 2020’ en ‘The Legal 500 EMEA 2020’

Wederom hebben wij dankzij de mooie reacties van onze cliënten weer een hoge ranking gehaald in ‘Chambers Europe 2020’ en ‘The Legal 500 2020’ (‘real estate’ en ‘environment and planning’). Wij danken al onze cliënten daarvoor. Het onderstreept het belang dat cliënten aan ons hechten en aan het feit dat wij altijd voor hen klaar staan.

Tijdelijke wet moet digitale openbare besluitvorming toestaan

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 35 424).

Naar verwachting wordt dit deze week nog mondeling behandeld in de Tweede Kamer en spoedig aangenomen om de continuïteit van besluitvorming in tijden van het coronavirus te waarborgen. Temeer nu de Afdeling advisering van de Raad van State afgelopen maandag kortgezegd al positief geadviseerd heeft. (meer…)

Go to Top