De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen bekendgemaakt voor de Europese procedures voor het plaatsen van aanbestedingsplichtige opdrachten. De nieuwe bedragen gelden per 1 januari 2014.

Ter zake richtlijn 2004/18 (klassieke richtlijn) gelden de volgende drempelwaarden:

Werken: EUR 5.186.000

Leveringen en diensten: EUR 207.000 (decentraal) en EUR 134.000 (centraal)

Ter zake richtlijn 2004/17 (de richtlijn nutssectoren) gelden de volgende drempelwaarden:

Werken: EUR 5.186.000

Leveringen en diensten: EUR 414.000

Volledigheidshalve merken wij op, dat met de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet 2012 per 1 april 2013, aanbestedende diensten desgevraagd behoren te motiveren waarom de gekozen procedure van gunning van een overheidsopdracht gezien de specifieke omstandigheden dienstig is (zie bijvoorbeeld artikel 1.4 van de Aanbestedingswet jo. voorschrift 3.4 A van de Gids Proportionaliteit). Deze verplichting geldt ook voor overheidsopdrachten onder de (Europese) drempelwaarde, zoals hierboven opgenomen. Ook op basis van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, kunnen transparantieverplichtingen bestaan in het geval van een “bepaald grensoverschrijdend belang” (zie bijvoorbeeld artikel 1.7 van de Aanbestedingswet). Het is goed daarmee rekening te houden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@stijladvocaten.nl.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.