De Raad van State heeft zich kort geleden moeten uitlaten over de vraag of de recreatieark ‘Aqua Vive’ in Uitdam een omgevingsvergunningplichtig ‘bouwwerk’ betreft, of niet. Deze rechtsvraag speelt niet alleen in de gemeente Waterland. Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor soortgelijke zaken? Een bijdrage van advocaat Thom Groot van Stijl Advocaten.

De zaak over de recreatieark ‘Aqua Vive’ staat niet op zichzelf. Gelijksoortige discussies spelen in nogal wat andere gemeenten in Nederland. De reden hiervoor is dat dergelijke (‘varende’) woon- of recreatiearken steeds populairder worden. Het eindoordeel van de Raad van State in de uitspraak van 13 mei 2020 is derhalve relevant voor de praktijk.

Wat heeft deze hoogste bestuursrechter geoordeeld? De Raad van State oordeelt allereerst dat de Aqua Vive is aan te merken als een ‘bouwwerk’, waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist. De reden hiervoor is dat dit een constructie van enige omvang is. De Afdeling is verder van oordeel dat de Aqua Vive, gelet op zijn inrichting en vormgeving, primair bedoeld is om als recreatiewoning gebruikt te worden. Dat brengt met zich mee dat de Aqua Vive is bedoeld om ter plaatse te functioneren. Dat het op zichzelf mogelijk is om met de Aqua Vive te varen, maakt dit volgens de Raad van State niet anders.

Ten tweede oordeelt de Raad van State dat de Aqua Vive niet is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart. Dit betekent dat de Aqua Vive geen bouwvergunningvrij schip is in de zin van de Woningwet. Ten derde oordeelt de Raad van State dat voor de Aqua Vive een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan is vereist, nu dit niet ten behoeve van de jachthaven in Uitdam is gebouwd.

Ondanks het vorenstaande, oordeelt de Raad van State dat de Aqua Vive gelijk moet worden gesteld met een ‘bouwwerk’ waarvoor een (virtuele) omgevingsvergunning voor bouwen én afwijken van het bestemmingsplan is verleend. Dit volgt uit de legaliserende werking van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Volgens de Raad van State betreft de Aqua Vive in dit geval dus geen omgevingsvergunningplichtig bouwwerk.

Als u een woon- of recreatieark hebt of wilt, is het daarom van belang om goed te bezien of hiervoor al dan niet een omgevingsvergunning is vereist en welke regelgeving geldt.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met mr. T. Groot. Klik hier voor het gepubliceerde artikel op www.vastgoedjournaal.nl.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.