Op 11 maart jl. is de herziene Huisvestingswet 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Met een overweldigende meerderheid. Naar het zich laat aanzien zal ook de Eerste Kamer binnen afzienbare tijd haar fiat geven. Dan is er voor de gemeenten die de wet willen toepassen werk aan de winkel.

Huisvestingsverordeningen moeten aan de nieuwe regels worden aangepast, er moeten – gemotiveerd – categorieën woonruimte worden aangewezen waarvoor de verschillende vergunningen (huisvestingsvergunning, onttrekkingsvergunning, splitsingsvergunning) vereist zijn, er moeten categorieën urgente woningzoekenden worden geïdentificeerd, de koopwoningen en bouwkavels moeten uit de verordening worden geschrapt (behalve op de Wadden) etc. etc.

En dat moet allemaal gebeurd zijn binnen zes maanden nadat de nieuwe wet is ingevoerd. Want dan gelden de oude huisvestingsverordeningen niet meer.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met prof. mr. C.A. Adriaansens of via 020 346 9980

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.