Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/90, juli 2020, mr. T. Groot

Ook als buurman ben je niet altijd belanghebbende bij een besluit zoals een bestemmingsplan of vergunning. Niet als de gevolgen van dit besluit van geringe betekenis zijn. Uitgangspunt is dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die een besluit toestaat, in principe belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium “gevolgen van enige betekenis” dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. In TBR zet Thom Groot uiteen hoe door de Raad van State invulling wordt gegeven aan het criterium van “gevolgen van enige betekenis”.

Download de publicatie: TBR 2020/90.