Stijl advocaten en het Instituut voor Bouwrecht, in samenwerking met de UNESCO Flood Resilience Group nodigen u uit om mee te denken over de uitwerking van het Deltaplan, onderdeel nieuwbouw en herstructurering.

30 oktober 2014 van 14:00 tot 17:00 uur, Westvest 7 te Delft (gebouw Unesco).

rotterdam_delta

Afgelopen week heeft het kabinet niet alleen de Miljoenennota gepresenteerd, maar ook een nieuw Deltaplan. Een Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen, aldus het kabinet.

Klik hier om het Deltaprogramma 2015 te bekijken.

Maar met de presentatie van het Deltaplan zijn wij er nog niet. Het Deltaplan is werk in uitvoering. Zo ook voor het onderdeel de klimaatbestendige stad. In het Deltaplan aangeduid als nieuwbouw en herstructurering. Kern daarvan is dat alle overheden samen afspreken dat zij steden en andere bebouwde gebieden minder kwetsbaar maken voor extreme omstandigheden: een overstroming, een hevige regenbui, langdurige droogte en extreme hitte. In komende periode wordt het deelprogramma uitgewerkt in samenspraak met de praktijk. Het is immers gebleken dat “droge voeten” niet alleen een verantwoordelijkheid van de waterschappen is, maar ook van de ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, etc. Het kabinet denkt daarbij aan:

weten:
analyseren hoe waterrobuustheid en klimaatbestendigheid het gebied en de functies nu zijn.

willen:
concrete doelen stellen voor het verbeteren van de waterrobuustheid en klimaat bestendigheid en een effectieve en efficiënte strategie formuleren.

werken:
de doelen vastleggen in beleidsplannen, wetten en regels en programma’s voor uitvoering, beheer en ‘groot’ onderhoud. 

Klik hier om het Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering te bekijken.

Het Instituut voor Bouwrecht en Stijl advocaten nodigen u graag uit om deel te nemen aan de expertmeeting klimaatbestendige stad. U discussieert tezamen met andere experts over nut en noodzaak van de maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken. De nadruk zal liggen op risicocommunicatie: hoe communiceren gebruikers en eigenaren/ontwikkelaars over klimaatbestendig bouwen. Dient de overheid regelgeving op te leggen of regelt de tucht van de markt dat? Wie is aansprakelijk voor waterschade? Wie betaalt de aanpassingen? Over deze en andere prikkelende vragen/stellingen wordt na een korte inleiding per stelling gediscussieerd in de expertgroep. Het verslag van de discussie wordt aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter verdere uitwerking van het deelprogramma nieuwbouw en herstructurering.

Inleiders van de stellingen zijn onder meer W. Veerbeek – UNESCO, mr. T.E. Hovius – Stijl advocaten, mr. A.Z.R. Koning – IBR. De lijst van definitieve inleiders volgt spoedig.

Voor meer informatie en voor de bevestiging van uw deelname kunt u e-mailen met info@stijladvocaten.nl.

Wij hopen u op 30 oktober in Delft te mogen begroeten,

Regina Koning,
IBR

Monika Chao-Duivis,
Instituut voor Bouwrecht

Taco Hovius,
Stijl advocaten

footer_unesco