Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Het doel van de Warmtewet is onder meer het beschermen van de consument tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming. Deze wet heeft niet alleen gevolgen voor de traditionele warmteleveranciers, maar ook voor verhuurders en huurders.

Niet alleen de woningcorporaties dienen maatregelen te nemen, maar ook veel verhuurders en exploitanten van winkel- en kantoorbedrijfsruimte. In zeer veel gevallen moet u aan zeer strenge eisen voldoen, op straffe van bepaald niet malse (bestuurlijke) boetes.

Verhuurders en beheerders doen er goed aan na te gaan welke complexen in hun portefeuille onder het bereik van de wet vallen, of en in hoeverre aanvullende warmteleveringsovereenkomsten moeten worden opgesteld, of ze een vergunning op basis van deze wet kunnen aanvragen (en of ze die kunnen krijgen) en of het verstandig zou kunnen zijn om de warmtelevering te outsourcen.

Stijl advocaten heeft met de technische mensen van de BK groep een team gevormd dat u met de voorlichting omtrent en de naleving van deze wet behulpzaam kan zijn tot en met de formulering van:

  • warmteleveringscontracten;
  • de berekening van de in rekening te brengen bedragen;
  • de eventuele begeleiding van de genoemde outsourcing.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. T.E. (Taco) Hovius of via 020 346 9980

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.