In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland – in kort geding – is uitgemaakt dat van contractuele voorwaarden kan worden afgeweken op grond van onvoorziene omstandigheden (‘imprevision’). Ook als het gaat om twee professionele contractspartijen. De crisis speelt daar een belangrijke rol in.

In casu was overeengekomen dat na voltooiing van het project – met 24 geplande woningen – de grond bestemd voor publiek gebruik door de ontwikkelaar woon- en bouwrijp aan de gemeente zou worden opgeleverd en overgedragen voor de somma van 1 Euro.

De bouw ging in 2006 van start en er werden 13 van de 24 woningen verkocht. Daarna stortte de markt in en werd niets meer gebouwd. Toen de kopers van de 13 verkochte woningen 5 jaren zonder bestrating, straatverlichting, afwatering en andere openbare voorzieningen hadden moeten wonen werd het de gemeente te veel; ze werd er ook door de bewoners op aangesproken. Daarom vorderde de gemeente in kort geding onverwijlde overdracht van de voor openbare voorzieningen bestemde gronden voor 1 Euro, zodat ze zelf de nodige voorzieningen zou kunnen aanbrengen.

De rechter stelde de gemeente in het gelijk.

En dat is bijzonder; niet alleen omdat een beroep op onvoorziene omstandigheden zelden leidt tot afwijking van de uitdrukkelijke bewoordingen van een overeenkomst tussen professionele partijen, maar ook omdat dit gebeurde in kort geding!

(ECLI:NL:RBNNE:2014:1754)

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot prof. mr. C.A. Adriaansens en mr. T.E. Hovius, Stijl advocaten, 020 3469980, of adriaansens@stijladvocaten.nl / hovius@stijladvocaten.nl

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.