Een dorpshuis in Brabant waar zo nu en dan vrolijk muziek wordt gemaakt door de dorpsvereniging. De rechtbank Zeeland-West-Brabant onderschrijft dat ‘waar geleefd wordt, enige hinder te verwachten is en geduld moet worden’. Maar waar ligt de grens? De buurman had de vereniging en de gemeente gedagvaard wegens overlast. Nienke van Renssen schreef hierover in de Rechtspraak Vastgoedrecht, aflevering 12 van 2016.

Of er sprake is van onrechtmatige hinder is onder andere afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder, zo ook in het geval van het geluid afkomstig van het dorpshuis. Over de vraag of er sprake is van hinder die ‘de grenzen van de maatschappelijke zorgvuldigheid overschrijdt’ sluit de rechtbank aan bij de normering in het Bouwbesluit (o.a. voor de vloerisolatie) én bij het Activiteitenbesluit voor de maximale toegestane waardes voor versterkte muziek.

Ten aanzien van de versterkte muziek werd niet voldaan aan de maximale toegestane waardes uit het Activiteitenbesluit. In deze zaak was er wekelijks sprake van substantiële overschrijdingen van de toegestane geluidsbelasting. De vereniging wordt het verboden om versterkte muziek van meer dan 90 dB(A) te spelen en moet een geluidsbegrenzer aanschaffen. De vereniging werd ook veroordeeld in het betalen van de immateriële schade van eiser.

Interessant is nog dat in de afweging ook het tijdstip van aankoop van het pand door de buurman meespeelde. De eiser had de woning gekocht toen het naastgelegen pand nog in gebruik was als peuterspeelzaal, zodat hij er volgens de rechter geen rekening mee diende te houden dat er een horecabedrijf in het pand zou komen. Ook de positie van de gemeente als eigenaar van het dorpshuis en verhuurder aan de vereniging die de vrolijke muziek produceerde. De rechtbank vond dat de gemeente, in haar hoedanigheid als eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk kon zijn voor de geluidsoverlast.

Het gehele artikel is hier te raadplegen.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. N.A. van Renssen.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.