Als de burgemeester van een gemeente vaststelt dat er in een bepaald pand (woning) binnen zijn gemeente dingen gebeuren die strijdig zijn met de openbare orde (drugs) dan kan hij het pand (de woning)  voor een bepaalde periode doen sluiten. Dat staat in artikel 174a van de Gemeentewet – en het is niet leuk voor de huurder en de eigenaar van de (huur)woning.

Artikel 7:231, lid 2 van het BW geeft de verhuurder in zo’n situatie de mogelijkheid de huurovereenkomst buitengerechtelijk   te ontbinden. En daar staat spanning op. Want de publiekrechtelijke sluiting is in tijd beperkt, maar de civielrechtelijke ontbinding is voor altijd.

Vandaar dat (gewezen) huurders de neiging hebben om, na zo’n buitengerechtelijke ontbinding, de woning weer te betrekken als de publiekrechtelijke sluitingsperiode voorbij is. Verhuurder moet alsdan toch naar de rechter om ontruiming (wegens gebruik zonder recht of titel; er is immers ontbonden) te forceren. En huurders stellen zich dan teweer met het pleit dat de gevorderde ontruiming strijdig is met de redelijkheid en de billijkheid, misbruik van bevoegdheid oplevert, alsmede schending van de mensenrechten.

Uit de recente uitspraken van de rechtbank Zeeland-West Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2015:3661)en van de rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2015:5786), beide in kort geding, blijkt dat de uitkomst ongewis is. In alleszins vergelijkbare situaties besliste de  eerstgenoemde dat de gevorderde ontruiming disproportioneel was en misbruik van bevoegdheid opleverde, terwijl de laatstgenoemde daar niet van wilde weten, al was het maar omdat huurder zich zelf in deze moeilijke situatie had gebracht.

Voor zowel advocaten van huurders als van verhuurders is het van belang om van deze uitspraken kennis te nemen, om aanval en verdediging verder aan te scherpen.

De kans dat (een van) deze zaken bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch terecht komt is aanzienlijk. Dit hof kan dan, na haar uitspraak van 24 januari 2012 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BV1717) de bestaande onzekerheid verder verminderen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Prof. mr. C.A. Adriaansens of telefonisch via 020 346 9980.

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Stijl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene kennisname en kan niet worden beschouwd als advies.